februari 20, 2018

Algemene voorwaarden

Art. 1. Inschrijving
1. Inschrijving voor INTER ACADEMY CAMP ANTWERP kan alleen gebeuren door middel
van het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en de effectieve betaling van het
inschrijvingsgeld.
2. De deelnemer gaat, door zich in te schrijven, akkoord met de algemene voorwaarden
en het daarin opgenomen huisreglement.
3. De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP bepaalt welke inschrijvingen
ze wel of niet accepteren zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.
4. Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan de organisatie altijd beslissen om een
stage of een sessie te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon
teruggestort.

Art. 2. Betalingsvoorwaarden
1. Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer meer informatie over de
betalingsvoorwaarden en wijze van betaling.
2. Wanneer de deelnemer opteert om het inschrijvingsgeld in 2 schijven te betalen, dan
moet de eerste schijf van het inschrijvingsgeld van 150 euro onmiddellijk worden
betaald.
De tweede schijven dient betaald te worden binnen de 5 dagen, nadat hij/zij een mail
hebben ontvangen van de organisatie om het restsaldo te volstorten, is een deelnemer te
laat met de betaling dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst geschrapt
en wordt er geen terugbetaling gedaan van een eventueel voorschot, dat aanzien zal
worden als schadevergoeding voor de extra administratie.
3. Van zodra het volledige inschrijvingsgeld wordt ontvangen, krijgt de deelnemer via
mail een bevestiging gestuurd met daarbij nog een korte opsomming van de regels
waaraan de deelnemer van INTER ACADEMY CAMP ANTWERP zich dienen te houden
tijdens de stage.

Art. 3. Annulatie
1. Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in
voor INTER ACADEMY CAMP ANTWERP en is een volledige terugbetaling van het
inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.
2. Bij annulatie voor 15 mei 2019 rekent de organisatie 75 € administratiekosten aan. Bij
een latere annulatie zonder medische redenen wordt er geen terugbetaling meer verricht.
3. Indien een annulatie van de stage wordt doorgegeven wegens medische redenen, die
ontstaan is voor de stage, en waarbij de duurtijd van de fysieke werkonbekwaamheid
langer duurt dan 6 juli 2019 dient de ingeschreven persoon ten laatste 10 dagen voor de
aanvang van stage een geldig doktersattest over te maken aan de organisatie van het
INTER ACADEMY CAMP ANTWERP. Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld
gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk, is er geen terugbetaling van het
inschrijvingsgeld mogelijk. Indien de deelnemer toch deelneemt en de organisatie niet
tijdig of niet op de hoogte stelt van het medische attest, gebeurd dit op eigen risico en is
er geen terugbetaling mogelijk.
4. In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets
teruggestort.
5. Er is geen mogelijkheid om een terugbetaling te bekomen van het inschrijvingsgeld bij
afwezigheid van een activiteit en zal evenmin het bestelde materiaal nog toekomen aan
de deelnemer.
6. Bij een annulatie van een activiteit is het niet mogelijk om een andere speler de plaats
te laten innemen van de speler die heeft geannuleerd, daar het gekozen pakket van elke
deelnemer gepersonaliseerd is.

Art. 4. Aansprakelijkheid
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

Art. 5. Gedragscode spelers
1. Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om
dan stipt op het begin uur van de training op het veld te staan.
2. Deelnemers zijn verplicht om dagelijks in INTER ACADEMY-trainingstenue te komen
trainen dat bij aanvang van de stage door de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP
ANTWERP ter beschikking wordt gesteld conform het gekozen. Spelers zonder geldige
INTER ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Het is niet voor niets een
INTER ACADEMY CAMP. Ontbrekende trainingskledij kan NIET worden bijbesteld.

3. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij en bal. Zorg er dus
voor dat alle kledingstukken en bal van intialen of naam voorzien zijn.
4. Voetbalschoenen met ijzeren studs worden niet toegelaten, trouwens wij trainen op
kunstgras. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft, dan mag hij niet
meetrainen.
5. Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, goals, ...) van de organisatie van het
INTER ACADEMY CAMP ANTWERP met respect . Indien het materiaal moedwillig wordt
beschadigd, zal de deelnemer gehouden zijn de schade te vergoeden.
6. De deelnemers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden
achtergelaten. Elke dag zal daartoe een verantwoordelijke per leeftijdsgroep per
kleedkamer worden aangewezen door de begeleiders.
7. Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het
trainersteam.

Art. 6. Aflassen wegens weersomstandigheden
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP behoudt het recht om een
training af te lassen wegens weersomstandigheden, evenwel zal een passende activiteit
worden ingelast.

Art. 7. Foto’s en videomateriaal
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP behoudt het recht om foto- en
beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren.
Door de inschrijving verklaren de deelnemers en hun ouders zich uitdrukkelijk akkoord
dat de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP deze foto’s en video’s
mogen gebruiken en verspreiden uitsluitend ter promotie van hun eigen doeleinden.
Tijdens de stage worden er foto’s en beeldopnamen gemaakt ten behoeve van
promotiemateriaal zowel in de reële als in de virtuele wereld, mocht u toch bezwaar
hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u uitdrukkelijk dit te
vermelden in de daartoe voorziene kader ‘opmerkingen‘ onderaan de website en dit ten
laatste 14 dagen voor de aanvang van de stage.

Art. 8. Data
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP zal bij het afsluiten
van de inschrijvingen de deelnemers electronisch GDPR formulier toesturen.
De welke ingevuld teruggestuurd moet worden. Een deelnemer kan
geweigerd worden indien dit formulier niet teruggezonden wordt.

De data die aan de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP wordt
toevertrouwd bij de inschrijving, mag door de organisatie gebruikt worden voor
promotionele en commerciële doeleinden.

Hiervoor verwijst de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP naar de
specifieke GDPR-regeling tijdens de inschrijvingsprocedure.

Art. 9. Dieet / Allergie /Medicijnengebruik
Volg je een speciaal dieet of heb je bepaalde allergieën ? Vul op het
inschrijvingsformulier wel alles in wat je weet over het dieet en/of allergie.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op
eigen verantwoordelijkheid.
Indien een deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, dient u
deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders samen met een
duidelijk doseringsschema afkomstig door een arts. Voor medicijnen die niet aan de
begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Art. 10. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van de stage door de organisatie van het INTER
ACADEMY CAMP ANTWERP nog drie weken door de organisatie bewaard. Indien de
eigenaar bekend is, zal die hiervan op de hoogte worden gebracht. U kan deze afhalen in
de burelen van de organisatie. Na het verstrijken van deze periode is de organisatie
gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Art. 11. Huishoudelijk reglement

1. Uitgangspunt
We zijn op het INTER ACADEMY CAMP, bijgevolg zijn deelnemers verplicht om dagelijks
in het INTER ACADEMY-trainingstenue te komen trainen. Spelers zonder geldige INTER
ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Ontbrekende trainingskledij kan NIET
worden bijbesteld na 1 mei 2018.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn : de winnaar is
degene die ook kan omgaan met verlies.
We hebben altijd respect voor medesporters - begeleiders - trainers – lesgevers -
afgevaardigden.
We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur,
geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van
verbaal of lichamelijk geweld.
We blijven van elkanders spullen af, we houden de te gebruiken sportinfrastructuur en
zijn omgeving proper.
Sport is er voor iedereen, niet enkel en alleen voor uitblinkers.

2. Stiptheid
Je ben minstens 15 min ter plaatse voor de aanvang van de stage.
Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds
is begonnen.
Bij elke afwezigheid verwittig je de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP.
Wie meerdere dagen zonder geldige reden niet aanwezig is, kan geschrapt worden voor
verdere deelname aan de stage.

3. Het gebruik van verbaal geweld (schelden), pesten of het uiten van
bedreigingen
Dit alles wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer, kan in geval van overtreding hiervan, met directe ingang
overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een
training.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY
CAMP ANTWERP, een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen
weigeren en zelf met onmiddellijke ingang de stage verlaten nadat de ouders hiervan
verwittigd worden.

4. Het gebruik van lichamelijk geweld
Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, hiervoor geldt
hetzelfde als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs,
vuurwerk). Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang
overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het sportcomplex, tijdens een
training of wedstrijd.
Tijdens de stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY
CAMP ANTWERP een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te
weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan
verwittigd worden.
5. Het gebruik van alcoholische dranken, doping en drugs
Dit wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang
overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een
training.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY
CAMP ANTWERP een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te
weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan
verwittigd worden.