Art. 1. Inschrijving
1. Inschrijving voor INTER ACADEMY CAMP ANTWERP kan alleen gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en de effectieve betaling van het inschrijvingsgeld.
2. De deelnemer gaat, door zich in te schrijven, akkoord met de algemene voorwaarden en het daarin opgenomen huisreglement.
3. De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP bepaalt welke inschrijvingen ze wel of niet accepteren zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.
4. Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan de organisatie altijd beslissen om een stage of een sessie te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon teruggestort.

Art. 2. Betalingsvoorwaarden
1. Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer meer informatie over de betalingsvoorwaarden en wijze van betaling.
2. Wanneer de deelnemer opteert om het inschrijvingsgeld in 2 schijven te betalen, dan moet de eerste schijf van het inschrijvingsgeld van 150 euro onmiddellijk worden betaald.
De tweede schijven dient betaald te worden binnen de 5 dagen, nadat hij/zij een mail hebben ontvangen van de organisatie om het restsaldo te volstorten, is een deelnemer te laat met de betaling dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst geschrapt en wordt er geen terugbetaling gedaan van een eventueel voorschot, dat aanzien zal worden als schadevergoeding voor de extra administratie.
3. Van zodra het volledige inschrijvingsgeld wordt ontvangen, krijgt de deelnemer via mail een bevestiging gestuurd met daarbij nog een korte opsomming van de regels waaraan de deelnemer van INTER ACADEMY CAMP ANTWERP zich dienen te houden tijdens de stage.

Art. 3. Annulatie
1. Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in voor INTER ACADEMY CAMP ANTWERP en is een volledige terugbetaling van het
inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.
2. Bij annulatie voor 15 mei 2021 rekent de organisatie 75 € administratiekosten aan. Bij een latere annulatie zonder medische redenen wordt er geen terugbetaling meer verricht.
3. Indien een annulatie van de stage wordt doorgegeven wegens medische redenen, die ontstaan is voor de stage, en waarbij de duurtijd van de fysieke werkonbekwaamheid langer duurt dan 6 juli 2019 dient de ingeschreven persoon ten laatste 10 dagen voor de aanvang van stage een geldig doktersattest over te maken aan de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP. Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk, is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk. Indien de deelnemer toch deelneemt en de organisatie niet tijdig of niet op de hoogte stelt van het medische attest, gebeurd dit op eigen risico en is er geen terugbetaling mogelijk.
4. In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets teruggestort.
5. Er is geen mogelijkheid om een terugbetaling te bekomen van het inschrijvingsgeld bij afwezigheid van een activiteit en zal evenmin het bestelde materiaal nog toekomen aan de deelnemer.
6. Bij een annulatie van een activiteit is het niet mogelijk om een andere speler de plaats te laten innemen van de speler die heeft geannuleerd, daar het gekozen pakket van elke deelnemer gepersonaliseerd is.

Art. 4. Aansprakelijkheid
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

Art. 5. Gedragscode spelers
1. Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het begin uur van de training op het veld te staan.
2. Deelnemers zijn verplicht om dagelijks in INTER ACADEMY-trainingstenue te komen trainen dat bij aanvang van de stage door de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP ter beschikking wordt gesteld conform het gekozen. Spelers zonder geldige INTER ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Het is niet voor niets een INTER ACADEMY CAMP. Ontbrekende trainingskledij kan NIET worden bijbesteld.

3. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij en bal. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken en bal van intialen of naam voorzien zijn.
4. Voetbalschoenen met ijzeren studs worden niet toegelaten, trouwens wij trainen op kunstgras. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft, dan mag hij niet meetrainen.
5. Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, goals, …) van de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP met respect . Indien het materiaal moedwillig wordt beschadigd, zal de deelnemer gehouden zijn de schade te vergoeden.
6. De deelnemers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten. Elke dag zal daartoe een verantwoordelijke per leeftijdsgroep per kleedkamer worden aangewezen door de begeleiders.
7. Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

Art. 6. Aflassen wegens weersomstandigheden of overheidsbevel wegens noodwendigheden

Weersomstandigheden

De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP behoudt het recht om een training af te lassen wegens weersomstandigheden, evenwel zal een passende activiteit worden ingelast.

Overheidsbevel wegens noodwendigheden

Wanneer de overheid wegens noodwendigheden, die niet toe te schrijven zijn aan de organisatie zoals volksgezondheid, terreurdreiging, onrusten, oorlog, staking … etc ,  de stage verbiedt, inperkt of economisch onmogelijk maakt, zal de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP het recht hebben om de stage te annuleren, waarbij afhankelijk van het tijdstip wanneer het verbod werd ingesteld, zelfs indien het verbod op de voorziene periode van de stage is opgeheven, het inschrijvingsgeld al dan niet zal terugbetalen of een tegoedbon afleveren.

Wanneer het verbod van de overheid wordt genomen ten laatste 60 dagen voor de voorziene aanvangsdatum van de stage, zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden, uitgezonderd de aangerekende administratiekosten.

Wanneer het verbod van de overheid wordt genomen binnen een periode van 60 dagen voor de voorziene aanvangsdatum van de stage, zal het inschrijvingsgeld en de administratiekosten NIET terugbetaald worden, doch zal enkel een tegoedbon voor een ander kamp van de organisatie worden uitgereikt ter waarde van 50%. 

Wanneer het verbod van de overheid wordt genomen tijdens de stage, zal het inschrijvingsgeld en de administratiekosten NIET terugbetaald worden, en zal evenmin een tegoedbon voor een ander kamp van de organisatie worden uitgereikt. 

Art. 7. Foto’s en videomateriaal
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren.
Door de inschrijving verklaren de deelnemers en hun ouders zich uitdrukkelijk akkoord dat de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP deze foto’s en video’s mogen gebruiken en verspreiden uitsluitend ter promotie van hun eigen doeleinden.
Tijdens de stage worden er foto’s en beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal zowel in de reële als in de virtuele wereld, mocht u toch bezwaar
hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u uitdrukkelijk dit te vermelden in de daartoe voorziene kader ‘opmerkingen‘ onderaan de website en dit ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de stage.

Art. 8. Data
De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP zal bij het afsluiten van de inschrijvingen de deelnemers electronisch GDPR formulier toesturen.
De welke ingevuld teruggestuurd moet worden. Een deelnemer kan geweigerd worden indien dit formulier niet teruggezonden wordt.

De data die aan de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP wordt toevertrouwd bij de inschrijving, mag door de organisatie gebruikt worden voor
promotionele en commerciële doeleinden.

Hiervoor verwijst de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP naar de specifieke GDPR-regeling tijdens de inschrijvingsprocedure.

Art. 9. Dieet / Allergie /Medicijnengebruik
Volg je een speciaal dieet of heb je bepaalde allergieën ? Vul op het inschrijvingsformulier wel alles in wat je weet over het dieet en/of allergie.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.
Indien een deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders samen met een duidelijk doseringsschema afkomstig door een arts. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Art. 10. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van de stage door de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP nog drie weken door de organisatie bewaard. Indien de eigenaar bekend is, zal die hiervan op de hoogte worden gebracht. U kan deze afhalen in de burelen van de organisatie. Na het verstrijken van deze periode is de organisatie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Art. 11. Huishoudelijk reglement

1. Uitgangspunt
We zijn op het INTER ACADEMY CAMP, bijgevolg zijn deelnemers verplicht om dagelijks in het INTER ACADEMY-trainingstenue te komen trainen. Spelers zonder geldige INTER ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Ontbrekende trainingskledij kan NIET worden bijbesteld na 1 mei 2021.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn : de winnaar is degene die ook kan omgaan met verlies.
We hebben altijd respect voor medesporters – begeleiders – trainers – lesgevers – afgevaardigden.
We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke. We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
We blijven van elkanders spullen af, we houden de te gebruiken sportinfrastructuur en zijn omgeving proper.
Sport is er voor iedereen, niet enkel en alleen voor uitblinkers.

2. Stiptheid
Je ben minstens 15 min ter plaatse voor de aanvang van de stage.
Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
Bij elke afwezigheid verwittig je de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP.
Wie meerdere dagen zonder geldige reden niet aanwezig is, kan geschrapt worden voor verdere deelname aan de stage.

3. Het gebruik van verbaal geweld (schelden), pesten of het uiten van bedreigingen.
Dit alles wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer, kan in geval van overtreding hiervan, met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP, een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelf met onmiddellijke ingang de stage verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

4. Het gebruik van lichamelijk geweld
Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, hiervoor geldt hetzelfde als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs,
vuurwerk). Er wordt aangifte gedaan bij de politie. De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het sportcomplex, tijdens een training of wedstrijd.
Tijdens de stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.
5. Het gebruik van alcoholische dranken, doping en drugs. Dit wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang
overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens eentraining.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

Locatie

Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen

Contact

Zit je met vragen? Contacteer ons even via mail

info@voetbalstages.be

Sociale Media

Volg ons op onze Socials

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van meer Inter Milaan Nieuws

nl_NLDutch